Käyttöehdot

1§ Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat Woima Hosting (jäljempänä toimittaja), sekä sen tarjoamia palveluja käyttävä yksityishenkilö, yritys tai yhteisö (jäljempänä asiakas).

2§ Nämä ehdot astuvat voimaan 1.9.2006 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

3§ Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun asiakas on muutoin ryhtynyt käyttämään toimittajan palvelua tai toimittaja on hyväksynyt asiakkaan tilauksen.

4§ Toimitus katsotaan hyväksytyksi, jollei asiakas reklamoi havaituista virheistä välittömästi. Asiakas on velvollinen korvaamaan toimituksesta aiheutuneet kulut, vaikka sopimus purettaisiin.

5§ Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Toimittaja pidättää kuitenkin itselleen oikeuden siirtää sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa ilman toisen osapuolen suostumusta toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta mahdollisesti siirtyy.

Palvelun sisältö ja tuottaminen

6§ Toimittaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimittajalla on oikeus tehdä palvelun sisältöön tai käyttöön liittyviä muutoksia, tiedottaen siitä kuitenkin riittävästi etukäteen. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista veloitetaan sopimuksen tai hinnaston mukainen toimenpidemaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

7§ Toimittajalla on oikeus tehdä palvelun sisältöön tai käyttöön liittyviä muutoksia myös tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli se on välttämätöntä tietoturva- tai muusta pakottavasta syystä. Tällöin muutoksista pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti jälkikäteen.

8§ Palvelun sisältö määräytyy palvelukuvauksen ja sen mukana seuraavien mahdollisten liitteiden mukaan tai tilauksen yhteydessä määritellyistä palveluista.

Toimittajan velvoitteet ja vastuut

9§ Toimittajan velvollisuutena on toimittaa asiakkaalle palveluiden käytön vaatimat tiedot.

10§ Toimittaja pyrkii pitämään tietoverkon omalta osaltaan häiriöttömänä. Mahdolliset viat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian, kuitenkin työ- tai virka-ajan puitteissa. Toimittaja voi katkaista asiakkaan mahdollisuuden käyttää tarjoamiaan palveluja tilapäisesti huolto- tai korjaustöiden ajaksi, mikäli tilanne sitä vaatii. Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle huoltotöistä mahdollisesti koituvia kustannuksia.

11§ Toimittaja vastaa välittömiksi luokiteltavista vahingoista, jotka ovat tapahtuneet asiakkaalle toimittajan omakätisen toiminnan kautta. Toimittaja rajoittaa vastuun tällaisessa tapauksessa kuitenkin enintään asiakkaan yhden (1) kuukauden käyttömaksua vastaavaan summaan. Hyvitys suoritetaan palvelun veloituksettomana käyttöaikana. Toimittaja ei vastaa ennalta arvaamattomista, yllättävistä eikä välillisistä vahingoista.

12§ Toimittaja ei vastaa tietoverkon palvelujen, tietojen eikä muun saatavan informaation sisällöstä, toimivuudesta eikä näistä aiheutuvista häiriöistä. Toimittajalla on oikeus poistaa asiakkaalta palveluita käytöstä, mikäli ne rikkovat lakeja tai muutoin aiheuttavat vahinkoa muille.

13§ Toimittajalla on oikeus muuttaa tarjoamansa palvelun toimitustapaa. Muutoksesta ilmoitetaan asiakkaalle kuukautta (1 kk) aiemmin sähköpostin tai normaalin postin välityksellä.

14§ Toimittajalla on oikeus muuttaa asiakkaan käyttäjätunnusta, sähköpostiosoitetta tai muita tietoverkkoliittymän käyttöön rinnastettavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat konfliktin järjestelmän omien tietojen kanssa.

Asiakkaan velvoitteet ja vastuut

15§ Asiakas on velvollinen huolehtimaan, etteivät hänen käyttäjätunnukseltaan ajettavat ohjelmat ole häiriöksi muille järjestelmän tai tietoverkon käyttäjille. Asiakas vastaa myös käyttämiensä omien ohjelmien toimivuudesta sekä kustannuksista. Omaksi ohjelmaksi luetaan ohjelma, joka ei ole toimittajan asentama. IRC-palveluiden käyttö ilman lupaa on kiellettyä.

16§ Asiakas vastaa itse kaikista toimittajan tarjoamien palvelujen käyttöön tarvittavien puhelin-, internet-, yms. liittymien ja palveluiden aiheuttamista kustannuksista.

17§ Asiakas on velvollinen korvaamaan toimittajalle ja kolmansille osapuolille mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuneet kulut. Asiakas vapauttaa toimittajan sekä sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet tai toiminta tietoverkossa tai muuten tämän palvelun kautta mahdollisesti aiheuttavat.

18§ Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja sitoutuu käsittelemään toimittajan palveluihin liittyviä salasanoja huolellisesti, jotteivät autentikointiin käytettävät varmenteet päädy sivullisten tietoon. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnukseltaan tapahtuneesta toiminnasta sekä mahdollisista kustannuksista tietoverkossa.

19§ Mikäli asiakas toiminnallaan rikkoo tätä sopimusta, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamastaan vahingosta toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle koituneet kulut. Toimittaja voi tarvittaessa myös purkaa sopimuksen.

20§ Asiakkaan tulee ennen palvelun avaamista antaa toimittajalle sen vaatimat, palvelua varten tarvittavat tiedot sekä tarkistaa kirjattujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä toimittajalle asiakastietojensa muutoksista.

21§ Mikäli asiakkaan tietoliikenne tai palvelinresurssien käyttö poikkeaa normaalista tai palvelukuvauksen mukaisesta, on toimittajalla oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua käyttöastetta vastaavaksi. Tämänlaiset muutokset sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa. Toimittaja varaa myös oikeuden priorisoida liikennettä tai palvelinresursseja tällaisissa tapauksissa.

Maksut ja laskutus

22§ Toimittaja laskuttaa asiakasta palvelusta sopimuksessa sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa etukäteen. Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamaan postiosoitteeseen (sähköpostitse ja/tai normaalilla postilla). Asiakkaan tulee maksaa lasku siihen merkittyyn eräpäivään mennessä.

23§ Maksusuorituksen mahdollisesta viivästymisestä voidaan periä korkolain mukainen viivästyskorko, hinnaston mukainen maksukehotusmaksu sekä mahdollisesta perinnästä tai sen aloittamisesta aiheutuvat kulut.

24§ Toimittajalla on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä.

25§ Toimittaja varaa oikeuden muuttaa palvelujen hinnoittelua. Uudet hinnat astuvat voimaan asiakkaan seuraavassa laskutusjaksossa. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista.

Voimassaolo

26§ Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa kulloinkin kuluvan sopimuskauden loppuun, ei kuitenkaan keskelle sitä. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti viimeistään sopimuskauden loppuun mennessä.

27§ Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli ei noudata sopimuksen ehtoja.

28§ Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus irtisanomisaikaa noudattamatta, mikäli sovittuja palveluja ei voida ylläpitää. Tämä ei kuitenkaan koske satunnaisia katkoja, jotka johtuvat internet-verkosta tai palvelinkoneiden ylläpitotöistä tai laiteviasta, joka saadaan korjattua kohtuullisessa ajassa.

29§ Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas toiminnallaan aiheuttaa tahallista häiriötä tietoliikenteelle tai kolmannelle osapuolelle. Palvelujen käyttö laittomaan tarkoitukseen tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan antaa myös toimittajalle oikeuden purkaa sopimus heti.

30§ Toimittaja pidättää itselleen oikeuden voimassa oleviin sopimusehtoihin ja niiden muutoksiin.

Palvelun virheet, virheiden korjaaminen sekä mahdolliset hyvitykset

31§ Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos palvelu poikkeaa olennaisesti palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista, ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä.

32§ Asiakas on virheen havaittuaan velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi. Palvelut ylläpidetään käyttökunnossa sopimuksen mukaisesti ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista.

33§ Mahdollisessa virhetapauksessa toimittajan vastuu rajoittuu enintään kuluvan kuukauden käyttömaksun hyvittämiseen. Asiakkaan on tehtävä kirjallinen reklamaatio kahdeksan (8) päivän kuluessa virheen ilmenemisestä.

34§ Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolien tietoverkoissa, palveluissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

35§ Toimittaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoksista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.

36§ Asiakkaan rikkoessa sopimusehtoja toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalta jo perittyjä palvelumaksuja.

37§ Asiakas voi pyytää toimittajaa sulkemaan palvelun. Sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta voidaan veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

38§ Toimittajalla on oikeus sulkea asiakkaan palvelu, jos asiakas ei ole maksanut laskua kahden viikon kuluttua maksukehoituksen lähettämisestä, rikkoo sopimusehtoja, on haettu selvitystilaan tai konkurssiin tai hänet on todettu maksukyvyttömäksi, asiakkaan tiedot eivät ole oikeat tai asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella.

Erimielisyydet

39§ Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Jollei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Turun käräjäoikeus.

Woima HostingPLANEETTA INTERNET OY -TIETOSUOJAEHDOT
Tämä sopimusliite on olennainen ja erottamaton osa Planeetta Internet Oy:n (jäljempänä “Planeetta Internet”) yleisiä sopimusehtoja. Tätä liitettä ja näitä tietosuojaehtoja sovelletaan siinä tilanteessa ja siltä osin, kun Planeetta Internet toimii suhteessa asiakkaaseensa EU:n tietosuoja - asetuksen (2016/679) tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä ja asiakas on rekisterinpitäjänä ulkoistanut henkilötietojensa käsittelyä joltain osin Planeetta Internetille. Mik äli Planeetta Internetin yleisten ehtojen ja näiden ehtojen välillä on ristiriitaa, saa yleiset ehdot etusijan.

Määritelmät
Tässä liitteessä käytetyt käsitteet saavat sen merkityssisällön, joka niille on annettu Euroopan Unionin asetuksessa 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkil ö tietojen k ä sittelyss ä sek ä n ä iden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (jäljempänä “tietosuoja - asetus”). Tällaisia käsitteitä ovat erityisesti termit rekisterinpitäjä, henki lötietojen käsittelijä, henkilötieto, rekisteröity, käsittely ja henkilötietojen tietoturvaloukkaus.

Tarkoitus
Planeetta Internet on hosting - palveluiden tarjoamista harjoittava yritys. Asiakas on yritys, elinkeinonharjoittaja tai muu organisaatio, joka tarvitsee ja hankkii verkkosivustolleen hosting - palveluja Planeetta Internetiltä. Tällä liitteellä osapuolet sopivat siitä, että Planeetta Internet henkilötietojen käsittelijänä käsittelee sopimuksen voimassaoloaikana henkilötietoja asiakkaan, rekisterinp itäjän, lukuun. Henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja ainoastaan hosting - palveluiden sekä mahdollisesti muiden sopimuksessa kuvattujen velvoitteiden täyttämiseksi sekä palveluiden tarjoamiseksi ja toimittamiseksi asiakkaalle tämän antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen tai kenenkään muun hyväksi. Henkilötietojen käsittelijällä on oikeus siirtää henkilö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin, edellyttäen että siirto tapahtuu tietosuoja - asetuksessa määriteltyä riittäviä suojamekanismeja käyttäen. Henkil ö tietojen k ä sittelij ä n on v ä litt ö m ä sti ilmoitettava rekisterinpit ä j ä lle, jos tämä katsoo, ett ä rekisterinpitäjän antamat käsittelyä koskevat kirjalliset ohjeistukset rikkovat tietosuoja - asetusta tai muita union in tai j ä senvaltion tietosuojas ä ä nn ö ksi ä . Tämän liitteen ehtojen lisäksi kumpikin osapuoli sitoutuu noudattamaan sovellettavia kansallisia tietosuojalakeja ja tietosuoja - asetuksen säännöksiä toimintaansa soveltuvin osin. Käsittelyä koskevat tarkemma t tiedot, kuten k ä sittelyn luonne, henkil ö tietojen tyyppi ja rekister ö ityjen ryhm ä t, on kuvattu jäljempänä .

Alihankinnat
Henkilötietojen käsittelijällä on oikeus käyttää käsittelyssä toisen henkilötietojen käsittelijän palveluja edellyttäen, että henkilötietojen käsittelijä ilmoittaa tästä kirjallisesti vähintään 7 päivää etukäteen rekisterinpitäjälle. Kirjallisten ilmoitust en toimittamisvelvollisuus koskee suunniteltua käsittelijän lisäämistä, poistamista tai vaihtamista. Ilmoituksen saatuaan rekisterinpitäjä voi vastustaa suunniteltuja muutoksia. Käyttäessään toisen henkilötietojen käsittelijän palveluja, henkilötietojen käsittelijän tulee sopia palveluntarjoajan kanssa, että käsittely tapahtuu noudattaen samoja tietosuojavelvoitteita, kuin mitä tässä liitteessä on kuvattuna. Henkilötietojen käsittelijä vastaa siitä, että sen käyttämän toisen henkilötietojen käsittelijän p alvelut toteutetaan tämän liitteen vaatimusten mukaisina.

Salassapito
Kaikkia henkilötietoja joita henkilötietojen käsittelijä käsittelee rekisterinpitäjän lukuun pidetään rekisterinpitäjän luottamuksellisina tietoina ja henkilötietojen käsittelijä si toutuu pitämään tiedot salassa ja olemaan luovuttamatta tai paljastamatta niitä kenellekään kolmannelle osapuolelle tai käyttämättä tietoja muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen. Henkilötietojen käsittelijä sitoutuu myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatt a henkilötietoja omassa organisaatiossaan muille kuin sellaisille työntekijöilleen tai muille henkilöille (ml. mahdolliset alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu - tai muiden sopimustensa per usteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena. Salassapitovelvoitteet pysyvät voimassa sopimuksen päättymisestä huolimatta.

Tietoturva
Henkilötietojen käsittelijän tulee huolehtia, että se toteuttaa kaikki asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla pyritään estämään henkil ö tietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, h ä vi ä minen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka p ä ä sy tietoihin. Toimenpiteet tulee suunnitella huomioiden u usin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, k ä sittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sek ä luonnollisten henkil ö iden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todenn ä k ö isyydelt ä ä n ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit, kuten a) henkil ö t ietojen pseudonymisointi ja salaus; b) kyky taata k ä sittelyj ä rjestelmien ja palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, k ä ytett ä vyys ja vikasietoisuus; c) kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja p ä ä sy tietoihin fyysisen tai teknisen vi an sattuessa; d) menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan s ä ä nn ö llisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenk ä sittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset
Henkil ö tietoje n k ä sittelij ä n on ilmoitettava tietoonsa tulleesta käsittelyssä tapahtuneesta henkil ö tietojen tietoturvaloukkauksesta rekisterinpit ä j ä lle ilman aiheetonta viivytyst ä , jotta rekisterinpitäjä voi täyttää tietosuoja - asetuksessa määritellyt ilmoitusvelvo itteet asetetussa määräajassa. Tietoturvaloukkauksesta tulee antaa riittävät tiedot ja henkilötietojen käsittelijän tulee muutoinkin avustaa rekisterinpitäjää, jotta rekisterinpitäjä voi täyttää tälle tietosuoja - asetuksessa asetetut velvoitteet. Henkilötie tojen käsittelijän tulee myös ryhtyä tarpeellisiin jatkotoimenpiteisiin, joilla henkilötietojen tietoturvaloukkauksen haittavaikutuksia voidaan lieventää tai tulevia loukkauksia estää.

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi
Mikäli henkilötietojen käs ittelijä tulee tietoiseksi siitä, että suunniteltu käsittely aiheuttaisi korkean riskin luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksien kannalta, tulee sen ilmoittaa tästä rekisterinpitäjälle ja avustaa tätä tarvittaessa tietosuojaa koskevan vaikutustenarvi oinnin toteuttamisessa.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Ottaen huomioon k ä sittelytoimen luonteen, henkilötietojen käsittelijän tulee kohtuudella ja ilman aiheetonta viivästystä auttaa rekisterinpit ä j ä ä asianmukaisilla teknisill ä ja organisatorisilla toimenpiteill ä mahdollisuuksien mukaan t ä ytt ä m ä ä n rekisterinpit ä j ä n velvollisuuden vastata pyynt ö ihin, jotka koskevat tietosuoja - asetuksessa s ä ä dettyjen rekister ö idyn oikeuksien k ä ytt ä mist ä . Tällaisia oikeuksia voivat o lla muun muassa, sellaisina kuin ne on tietosuoja - asetuksessa määritelty, rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoon, oikeus saada tieto korjatuksi, oikeus kieltää käsittely, oikeus tietojen poistamiseen (ns. “oikeus tulla unohdetuksi”), oikeus käsittelyn ra joittamiseen ja oikeus saada tiedot siirretyksi järjestelmästä toiseen. Mikäli tällaisia vaatimuksia esitetään suoraan henkilötietojen käsittelijälle, sen tulee viipymättä ilmoittaa niistä rekisterinpitäjälle.

Auditoinnit
Henkilötietojen käsittelijän tulee saattaa rekisterinpit ä j ä n saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuoja - asetuksessa s ä ä dettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja henkilötietojen käsittelijä sallii ja kohtuudella avusta a rekisterinpit ä j ä n tai muun rekisterinpit ä j ä n valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, kuten tarkastukset henkilötietojen käsittelijän tiloihin, järjestelmiin, prosesseihin ja dokumentaatioon, sek ä osallistuu itse niihin, mikäli rekisterinpit äjä katsoo tarpeelliseksi sellaisen toteuttamisen. Auditoinnit tulee suorittaa normaalin työajan puitteissa siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa henkilötietojen käsittelijän liiketoiminnalle. Kumpikin osapuoli vastaa omista auditoinni n suorittamiseen liittyvistä kustannuksistaan. Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa henkilötietojen käsittelijälle vähintään 45 päivää etukäteen auditoinnin toteuttamisesta.

Asiakkaan avustamisvelvollisuus
Sopimuksen voimassaoloaikana asiakas voi kirjallis esti pyytää, että Planeetta Internet avustaa häntä tietosuojalainsäädännön rekisterinpitäjää koskevien velvoitteiden täyttämisessä. Tämä edellyttää, että kyseiset velvoitteet liittyvät asiakkaan Planeetta Internetiltä hankittuihin palveluihin ja k yseiset velvoitteet ovat sellaisia, joiden osalta Planeetta Internetillä on velvollisuus avustaa rekisterinpitäjää. Tämä koskee erityisesti avustamista tietosuojaloukkaustilaanteissa, rekisteröidyn oikeuksien täyttämisessä sekä tietosuojavaikutusten arvioi ntien toteuttamisessa. Planeetan avustaessa asiakasta kaikista kustannuksista vastaa asiakas. Ellei muusta ole sovittu, on Planeetta Internet oikeutettu laskuttamaan avustamiseen käyttämänsä työaika aikaperusteisella veloitukse lla kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Asiakkaan velvollisuudet
Asiakas toimii rekisterinpitäjänä suhteessa näiden tietosuojaehtojen perusteella käsiteltäviin henkilötietoihin ja asiakas vastaa siitä, että se täyttää kaikki ne velvollisuude t, joita lainsäädäntö edellyttää rekisterinpitäjältä (mm. rekisteröityjen informoiminen, tietosuojaselosteiden laatiminen ja saatavilla pitäminen, riittävien ja lainmukaisten käsittelyperusteiden varmistaminen, mukaan lukien suostumusten hankkiminen, mikäl i käsittely suostumusta edellyttää). Asiakas vastaa myös siitä, että tämän Planeetta Internetille antamat käsittelyohjeet ovat lainmukaisia. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Planeetta Internetille kaikista sellaisista seikoista (mukaan lukien erityiset riskit tai henkilötietoryhmät), jotka saattavat edellyttää ylimääräisten teknillisten tai organisatoristen suojaustoimenpiteiden määrittelemisestä ja sopimista. Asiakas yksin m ä ä rittelee ja vastaa palveluihin tallennetuista tiedoista (muka an lukien henkilötiedoista) ja siitä, että tällä on oikeus käsitellä ja tallentaa palveluun henkilötietoja ja luovuttaa niitä Planeetta Internetille. . Asiakas m ä ä rittelee sekä vastaa my ö s siitä, mit ä henkil ö tietoja palveluun tallennettaan, mihin tarkoitukseen ja miten niitä k ä ytet ä ä n, vaihdetaan tai k ä sitell ä ä n , kenelle tietoja luovutetaan sekä miten tiedon laadusta, ajantasaisuudesta ja poistamisesta tai anonymisoinnista huolehditaan . Asiakas vastaa itse suorittamastaan henkil ö tietojen k ä sittelyst ä ja palvelun k ä yt ö st ä . Asiakas on vastuussa my ö s henkil ö tietojen k ä sittelyn eheydest ä , turvallisuudesta, yll ä pidos ta ja asianmukaisesta suojaamisesta sek ä sen varmistamisesta, ett ä Asiakas noudattaa kaikkia sovellettavia tietosuoja - , tietoturva - ja turvallisuuslakeja sek ä m ä ä r ä yksi ä .

Muut ehdot
Planeetta Internet ei ole vastuussa rekisterinpitäjälle mistään s opimusrikkomusten aiheuttamista välillisistä, epäsuorista vahingoista tai kolmansien esittämistä vaatimuksista. Näihin ehtoihin sovelletaan Planeetta Internetin yleisiin palveluehtoihin sisältyviä Planeetta Internetin enimmäisvastuun rajausta koskevia ehto ja.

Liitteen voimaantulo ja sopimuksen päättymisen vaikutukset
Tämä liite tulee voimaan osapuolten välisen hosting - palvelusopimuksen voimaantulon yhteydessä ja pysyy voimassa kyseisen sopimuksen voimassaoloa koskevien ehtojen mukaisesti. Kohtuullisen ajan kuluttua sopimuksen päätyttyä henkilötietojen käsittelijä joko poistaa tai palauttaa kaikki henkil ö tiedot rekisterinpit ä j ä lle ja poistaa olemassa olevat j ä ljenn ö kset sekä poistaa tunnuksensa rekisterinpitäjän tietojärjestelmiin , paitsi jos unionin oikeudessa tai j ä senvaltion lains ä ä d ä nn ö ss ä vaaditaan s ä ilytt ä m ä ä n henkil ö tiedot. Siinä tapauksessa henkilötietojen käsittelijällä on oikeus säilyttää henkilötiedo t lain vaatimusten mukaisesti, jatkamatta muutoin henkilötietojen käsittelyä ja noudattaen edelleen tässä liitteessä kuvattuja salassapitovelvoitteita. Koska henkilötietojen käsittelijä viime kädessä poistaa hallussaan olevat rekisterinpitäjän henkilötiedo t sopimuksen päätyttyä, tulee rekisterinpitäjän ennen sopimuksen päättymistä varmistaa, että sillä on tarvittavat kopiot tai varmuuskopiot näistä tiedoista, mikäli se niitä edelleen tarvitsee sopimuksen päättymisen jälkeen.

KÄSITTELYÄ KOSKEVAT
VAATIMUKSET Käsittelyn luonne: Henkilötietojen käsittely koskee Planeetta internetin tarjoamien palveluiden, kuten verkkosivustojen hosting - palvelun, tarjoamista ja toimittamista asiakkaalle. Planeetta Internet kerää, tallentaa ja käsittelee rekisterinpi täjänä toimivien asiakkaiden henkilötietoja sopimuksen, näiden ehtojen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Koska asiakas yksinomaan päättää mitä henkilötietoja Planeetta Internetin palveluun tallennetaan eikä Planeetta Internet lähtökohtaisesti mill ään tavoin verifioi tai tarkista näitä tietoja (eikä sillä ole tähän velvollisuutta), voi asiakas tallentaa palveluun mitä tahansa tarpeelliseksi katsomiaan tietoja. Tyypillisesti kuitenkin Planeetta Internetin käsittelemät asiakkaan henkilötiedot saattava t koskea seuraavia henkilötietoryhmiä: nimi, sähköpostiosoite, markkinoinnin suostumukset ja kiellot, tilatut uutiskirjeet, verkkokaupan tilaushistoria ja muu verkkosivuston käyttöön liittyvä data. Tyypillisesti henkilötiedot koskevat seuraavia rekisteröit yjen ryhmiä: asiakkaan omat asiakkaat (potentiaaliset ja nykyiset), asiakkaan verkkopalvelujen käyttäjät sekä asiakkaan uutiskirjeiden tilaajat.

ALIHANKKIJAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYLLE
Palveluiden päivittäiseen tuottamiseen ei pääsääntöisesti käyt etä alihankkijoita. Mikäli alihankkijoita käytetään sovitaan asiasta asiakkaan kanssa erillisellä sopimuksella.